ඔබගේ කායික ශක්තිය මානසික ශක්තිය වැඩි දියුණු කරන ලිංගික දුබලතා හා මානසික පීඩනය දුරු කරන Tantra Meditation යනු , චලනය , ස්පර්ශය, හුස්ම , යෝග හා ශබ්ද මගින් දෙදෙනකු අතර සිදුවන අන්තර් ශරීර ශක්තිය ( Body to Body energy transferred ) වැඩි දියුණු කරන අභ්‍යාසයකි.

තරුණ ශක්තිය වැඩි කරන වයසට යාම පමා කරන anti aging meditation සමඟ ලිංගික ශක්තිය වැඩි කරන Tantra හා Osho අභ්‍යාස අපගේ මෙම iindividual program එක තුළ අඩංගු වනු ඇත

මෙම අභ්‍යාස සදහා අපගේ යෝග හා නර්තන ශිෂ්‍යාවක ගේ සහාය ඔබට ලැබෙනු ඇත .

Meditation fee - Rs.3000 | 50 minutes

This is individual session with privacy.

For Appointment call us
( yoga meditation institute )

Open time - 8am - 7pm

කරුණාකර අනවශ්‍ය හා අසභ්‍ය දේ විමසීමෙන් වළකින්න.

Contact Mr. Sanjaya

Incalls per hour from
3,000 SLRs (US$ 8)
Languages
English (Good)
Orientation
Heterosexual
Ethnicity
Asian
Smokes?
No
Gender
Female
City
Colombo
Sri Lanka

Questions

 • Can I do the session fully naked?

  by jenifer007 – 22 Jan 2023

  Thank you for your request sir. Please call for more details

 • Is it possible to wear tight shorts during session?

  by kavindi822 – 23 Nov 2022

  Yes sure . And u can take 2 trainers at same time . Please call for appointment .

 • What is advance tantric session

  by Jumanji_1 – 9 Dec 2022

  You can take two yoga trainers at same time and they will do new tantric technique . In advance session you can do tantra and sparsha shakthi full time session (50 mints )

 • Does the students help to sensual tantric yoga session in nude?

  by Shan_77 – 1 Dec 2022

  Our student will be guide and also tantric partner for your session . Please call or massage for appointment

 • Hi what does the lady trainer wear during the session ?

  by irathnayakelanka – 25 Nov 2022

  Its leggings and sport bra.

 • Hi, during the session what is the dress of the lady trainer? Underwear or bottoms etc...?

  by irathnayakelanka – 19 Nov 2022

  Hi Thanks for interest . It will be leggings and sport bra.

 • Hi, can i touch their boops during tantra?

  by kavindi822 – 8 Nov 2022

  Tantra Is very different kind of thing. Its worthfull for you get experience our sensual tantric yoga session .

 • Nude Tantra Meditation Thiyanawada

  by Master_Pasan – 12 Aug 2022

  Please call for more details .thank you.

 • what if i get hard or cum during the session?is that normal?

  by roy88 – 16 Jul 2022

  Tantra steps bring ur sexual energy at high level and it wil be maintain

 • is it possible to have a massage with underwear only?

  by rajithrat77 – 4 Apr 2022

  U can wear a light short so it will help to body to body energy transferring .

 • is it possible to have a massage only with underwear?

  by rajithrat77 – 30 Mar 2022

  This is osho and tantra meditation . Nt massage .

 • is tantric sex possible?

  by dark_hunter_1 – 19 Mar 2022

  This is tantra meditation and osho meditation session . Please contact us for more details .

 • are you open today? can we do this with a partner naked?

  by dark_hunter_1 – 13 Mar 2022

  Yes we are open today . Please call us for more details .

 • Do you give us to wear something during the session?

  by nhm1992 – 17 Feb 2022

  No u can bring any cloth

 • I want get 2 session today. Is it possible?

  by rajibabe403 – 9 Feb 2022

  Yes possible . Please make appointment .

 • Hi Sir,
  I want to try this.But can you post some photos of the female trainers that I can do the session pls

  by Akeeb_hs – 11 Nov 2021

  Thank you for request . We are updated photos our own.

 • Can you describe the service more?

  by rajibabe403 – 8 Nov 2021

  This is individual session tantra and osho
  In privacy room. Our female student will be partner and guide .For More details call us

 • Please post some photos of the female therapist

  by Akeeb_hs – 29 Oct 2021

  Please misunderstand not therapist
  There yoga and dancing female students
  Thank you.

 • Where is your place?

  by rajibabe403 – 26 Oct 2021

  You can search in google map
  Please call us for more details
  Thank you.

 • Hi, interested to get a session. Where is your location ?

  by Isuru_chamath92 – 29 Sep 2021

  Can you call us please

 • Im interested. Please give me your whatsapp or email?

  by Akeeb_hs – 27 Sep 2021

  Please pick a call to 0768441701

Report this profile