ඔබගේ කායික ශක්තිය මානසික ශක්තිය වැඩි දියුණු කරන ලිංගික දුබලතා හා මානසික පීඩනය දුරු කරන Tantra Meditation යනු , චලනය , ස්පර්ශය, හුස්ම , යෝග හා ශබ්ද මගින් දෙදෙනකු අතර සිදුවන අන්තර් ශරීර ශක්තිය ( Body to Body energy transferred ) වැඩි දියුණු කරන අභ්‍යාසයකි.

තරුණ ශක්තිය වැඩි කරන වයසට යාම පමා කරන anti aging meditation සමඟ ලිංගික ශක්තිය වැඩි කරන Tantra හා Osho අභ්‍යාස අපගේ මෙම iindividual program එක තුළ අඩංගු වනු ඇත

මෙම අභ්‍යාස සදහා අපගේ යෝග හා නර්තන ශිෂ්‍යාවක ගේ සහාය ඔබට ලැබෙනු ඇත .

Meditation fee - Rs.3000 | 50 minutes

This is individual session with privacy.

For Appointment call us
( yoga meditation institute )

Open time - 8am - 7pm

කරුණාකර අනවශ්‍ය හා අසභ්‍ය දේ විමසීමෙන් වළකින්න.

Contact Mr. Sanjaya

Incalls per hour from
3,000 SLRs (US$ 9)
Languages
English (Good)
Orientation
Heterosexual
Ethnicity
Asian
Smokes?
No
Gender
Female
City
Colombo
Sri Lanka

There are no reviews yet.Add a review

 • Can do it without her bra? Can we suck girls boobs during the session?

  by tak22 – 9 Jul 2024

  Our vip advanced package available dr.
  Please call +94779473871

 • Why u not answering calls or not replying to Whatsapp messages ?

  by smnjayatissa – 27 Jun 2024

  Sorry dear. Please call +94779473871
  Extremely sorry for your inconvenience.
  Please make your visit memorable sir.
  Iam waiting for you❤️❤️

 • Hellow there. I couldn't contact you over the phone Bcz I'm not in SL. Next month I'm visiting SL for few weeks. I need to know more details about the sessions. Please give me a WhatsApp ot TG contact

  by sachinwijesinghe9 – 27 Mar 2024

  Ok dear sorry for late reply
  My whatsapp +94768441701

 • I found you on Massage Republic.
  I need a reachable number. Please.

  by dilpa0121 – 29 Apr 2024

  Please call 0779473871
  Miss Shenaya
  Sorry dr sir for inconvenience

 • My height is 5'3. I like to do a session with Tall Girl with high heels. Can you fullfil my requirement?

  by Riofernandez – 30 May 2024

  Yes sure Dr. We have height girl with heels please contact miss shenaya or miss pavi 0779473871

 • Hey tired reaching out to you guys but no response. Please give me a number where you will respond. Also need to where you guys located at. Thanks.

  by Wanderer_666 – 21 May 2024

  Sorry dear. Now have 19 and 20 yrs tantric female trainers also. When you come please call 0779473871 miss shenaya. Presently we offer advanced tantric b to b meditation in first time in srilanka.

 • I need a taller girl for the session. How tall are them?

  by Fiftyshadesofdom – 11 Sep 2023

  Yes you can take your wish girl height may between 4'8" _ 5'8" Please do not hesitate to call us. And you can take two girls at same time. Thank you very much for your valuable question.

 • Hi dear are you opening tomorrow can I take your very young girl? She told me she is a virgin girl. Is it true?

  by Neilaosi – 12 Aug 2023

  Yes dear we are open. Yes she is ❤️❤️❤️

 • Can I have a Face sitting session?

  by ptvacancy2014 – 6 Jul 2023

  We have advanced tantra program. It's body to body energy transfer session. Please feel free to get unforgettable experience. Thank you.

 • Hi, is it possible to do this with nude. Can he do this without dress.

  by Funlife_1 – 22 Mar 2023

  Not nude. Bt u can wear under pants.

  This is Tantra Meditation. This I individual session doing in our Meditation room in privacy. With our young energetic Female yoga student or two students in same time u can get amazing Tantric experience. Session including Tantric, osho,sparsha,chakra point touch, etc. This session bring ur erotic power,sexual energy, libido effect to upper level. Please reserve the time prior to come. Thank you for interest

 • Hi,do you provide nude tantra sessions? Can you provide package details as well.

  by Ad123 – 14 Mar 2023

  Not nude. Bt u can wear under pants.

  This is Tantra Meditation. This I individual session doing in our Meditation room in privacy. With our young energetic Female yoga student or two students in same time u can get amazing Tantric experience. Session including Tantric, osho,sparsha,chakra point touch, etc. This session bring ur erotic power,sexual energy, libido effect to upper level. Please reserve the time prior to come. Thank you for interest

 • Hi, do you provide tantra session with lingam service as well?
  I am looking for tantra and lingam session. Please let me know.

  by jenifer007 – 11 Feb 2023

  Sure. This is Tantra Meditation. This I individual session doing in our Meditation room in privacy. With our young energetic Female yoga student or two students in same time u can get amazing Tantric experience. Session including Tantric, osho,sparsha,chakra point touch, etc. This session bring ur erotic power,sexual energy, libido effect to upper level. Please reserve the time prior to come. Thank you for interest

 • Could u explain about this massage?

  by john_172 – 2 Feb 2023

  Sure. This is Tantra Meditation. This I individual session doing in our Meditation room in privacy. With our young energetic Female yoga student or two students in same time u can get amazing Tantric experience. Session including Tantric, osho,sparsha,chakra point touch, etc. This session bring ur erotic power,sexual energy, libido effect to upper level. Please reserve the time prior to come.

 • Can I do the session fully naked?

  by jenifer007 – 22 Jan 2023

  Thank you for your request sir. Please call for more details

 • Is it possible to wear tight shorts during session?

  by kavindi822 – 23 Nov 2022

  Yes sure . And u can take 2 trainers at same time . Please call for appointment .

 • What is advance tantric session

  by Jumanji_1 – 9 Dec 2022

  You can take two yoga trainers at same time and they will do new tantric technique . In advance session you can do tantra and sparsha shakthi full time session (50 mints )

 • Does the students help to sensual tantric yoga session in nude?

  by Shan_77 – 1 Dec 2022

  Our student will be guide and also tantric partner for your session . Please call or massage for appointment

 • Hi what does the lady trainer wear during the session ?

  by irathnayakelanka – 25 Nov 2022

  Its leggings and sport bra.

 • Hi, during the session what is the dress of the lady trainer? Underwear or bottoms etc...?

  by irathnayakelanka – 19 Nov 2022

  Hi Thanks for interest . It will be leggings and sport bra.

 • Hi, can i touch their boops during tantra?

  by kavindi822 – 8 Nov 2022

  Tantra Is very different kind of thing. Its worthfull for you get experience our sensual tantric yoga session .

The profile has no linked X account

Report this profile