🟢හරි කෙනෙක්ගෙන් හරි දේ ගන්න... 100% professional massage therapist කෙනෙක්ගෙන් මෙම සේවාව ලබා ගන්න දැන්ම කතා කරන්න. 100% ආරක්ෂාව හා රහසිගතභාවය සහිතයි...

Bride to be party එකට, Birthday Party එකට හා ඔයා ඉල්ලන ඕනම event එකට ඇවිත් nude dance (නිරුවත් නර්තනය) එකක් දෙන්න පුලුවන්. (මිල ගණන් සාකච්ඡාව කර ගන්න පුලුවන්) 24hr online

For All sex activity use high quality condoms. ලෙඩ රෝග පිළිබඳව බියක් ඇති කර නොගන්න. 100% ආරක්ෂාව සහිතව සිදු කරයි.

I'm a 26-year-old unmarried guy from Sri Lanka. I hold a Bsc degree and work as an Ass. Manager. I live in Colombo, Rathnapura, and Kandy. My profession involves providing audit services, which keeps me engaged and challenged.

You can talk to me in English and Sinhala!

I love to have chats and get to know your needs.
Your privacy is 100% guaranteed! and I do expect the same!

If you want to spend a wonderful romantic time do call !
I can play with your pussy 🌮🍯 , ass 🍩 hole till you say to 🛑.
I love kisses 😘bathing together 🛀 , threesome 👭 with your friends (FFM), Anal 🍩 🍌 and much more.

I believe we can share a good connection... by getting to know each other we can spend a romantic full filling time together!
I always prefer good hygiene and am very clean.

I love to spend time talking and ensuring you have a wonderful experience! open to trying out everything, so please be open and feel free to talk about your fantasies!

You can Have me till you are Satisfied!

Feel free to talk out anything as this is your private free space when with me!❤️❤️

I love most things. Can be rough and aggressive 😈or passionate and intimate. 😇

❤️ PUSSY Licking 👅
❤️ Nipples Licking 👅
❤️ Nipples Massage,
❤️ Kissing 💋 for Ladies with more other service to fulfill your lust.💦💦🤏🖕💆‍♀️❤️
❤️I can do for you whatever you want.❤️

Licking all parts of your body

Licking pussy 🌮💋(long time)
Analingus(rimming) 🍑👅

Anal 🍩 🍌 sex
Pussy 🌮 sex

Threesome with 2 girls🥰

💋French kissing 😘
👄Body licking 👅
👄BF Experience
👄Pussy Licking👅
👄Boobs Licking👄
👄BDSM💪
👄Cuckold🖕
👄Threesome🤴
and you can do anything.

✔Special - I give nude dance service for your any event (Special Bride to be party, Birth Day party)

Do contact me on WhatsApp and we can have a wonderful time together.❤️

Incalls per hour from
3,500 SLRs (US$ 11)
Outcalls per hour from
5,000 SLRs (US$ 16)
Languages
English (Good)
Orientation
Bisexual
Height
176 cm / 5′9″
Ethnicity
Asian
Age
26
Shaved
Yes
Smokes?
No
Hair color
Black
Nationality
Sri Lankan
Gender
Male
City
Colombo
Sri Lanka

There are no reviews yet.Add a review

There are no questions yet.Ask a question

The profile has no linked X account

Report this profile