ඔබට කැමති ආකරයට මා විසින් සෙවය ලබා දෙමි. ඔබගෙ ඉදිරිපස ජුස් එනතුරු ලෙවකමි.පිටුපස මා විසින් දිවෙන් ලෙවකමින් පිරිසිදු කරමි. ඔබගේ සියලුම රහසිගත ආශාවන් මා හට පවසන්න. මට එය ඉටු කර දිය හැකිය. ඔබගේ පිටුපස ගුද මාර්ගය ඇතුලට දිව ඇතුල් කොට ඔබට ජුස් ගලන තුරු වින්දනය ලබා දීමට මා හට හැකිය.

ඔබගේ ස්වාමියට, පෙමවතාට පැවසීමට නොහැකි සියලුම රහසිගත ආශාවන් මා හා මුදා හරින්න. 100% රහසිගත බාවය සුරකිමි.

Would love to share your fantasies, (Unusual sexual desires can be fulfilled)
I can give you a real boyfriend/husband/Slave experience and would like to help you fulfill those inner kinky desires and not worry about your safety.
You can come to a place or I can come directly to your Hotel room or Home whichever works best for you.

100% sefty full 100%setisfection I am 33 years old boy. I am a good listener, can be tender, but also make you laugh...doing Massage home and hotel visit services an EXCLUSIVE mobile massage service for females.. . No age limits.

focused on giving maximum pleasure to my clients what they looking for. Whether you looking for a Romantic, Tender or a fucking machine, now you are surfing the right profile

if you are virgin i can 100% satisfied you without damaging your virginity

Facesiting
Slapping
feet licking
pussy licking
ASS liking
Golden Shower
Spit in face and mouth
BDSM
Role Play
Cuckolding
strapon fucking

Per hour from
1,000 SLRs (US$ 3)
Orientation
Heterosexual
Height
185 cm / 6′1″
Ethnicity
Asian
Age
36
Shaved
Yes
Smokes?
No
Hair color
Black
Nationality
Sri Lankan
Gender
Male
City
Colombo
Sri Lanka

There are no reviews yet.Add a review

 • Hi Dear. Are you meeting clients these days in Colombo? This is for my best friend... She is still a virgin and I would like to give her a special gift...

  by Isharamaduvi – 19 Apr 2021

  Yes Isha, Please call or watsapp my number(078 657 04 12)

 • Wow fantastic licking. very good service. he is very clean. all girls try to him .thank you so much today for coming.

  by eesham – 2 Feb 2021

  Thanks Dear Call me again. Aye service eka one unoth .
  0786570412

 • Hi, How much for your service ?

  by Shehani_Kahatapitiya – 1 Feb 2021

  2000 only for Meetup. Call me for more details 0786570412. Thanks for contact

 • hi dear Pathum. my friend recommended you. like to meet you today oh tomorrow. this is my first experience on this site. if u can??

  by eesham – 30 Jan 2021

  Yes Madam, Please call or WhatsApp me my new number 078 657 04 12

 • Hey Pls tell me about your services? Are you within colombo?

  by nimeshasen89 – 14 Jan 2021

  I can provide any service you need. I can give you a real boyfriend/husband/Slave experience and would like to help you fulfill those inner kinky desires. I can lick your anus until you feel it.

  Yes I am provide my service colombo and out of colombo aria

 • Thanks, Pathum for the session it was really good and my stress was relieved. I will surely recommend you to my friends. He is a decent educated guy. he is also a good listener. Good guy with an extra-large tool. I will see you again so

  by Isharamaduvi – 13 Jan 2021

  Thank you!😊 I am glad that you enjoyed

 • hi dear. good morning I need your service on this today night. will you available my boy ?

  by Isharamaduvi – 12 Jan 2021

  Yes Ishara, Please call me my new number 078 657 04 12

 • I met him yesterday.. the best perfect liker guy I ever met.I can give 100% for his licking abilities.. licked me over 2 hours without stopping.What a ass liking .Girls try him.. he is the best and worth trying.. Thank you for service dear

  by Sudarshi – 9 Jan 2021

  Thanks Madam

 • Can you meet today? Around 9:30 p.m.

  by Sudarshi – 8 Jan 2021

  Yes Madam, Please contact me on whatsapp

 • Hi Dear. Do you offer your service for 2 ladies at once?

  by Sudarshi – 8 Jan 2021

  Yes Madam, When do you need the service?

 • Pathum... I want you on this coming saturday! Are you available?

  by Chamalim – 7 Jan 2021

  Yes madam. Call me

Report this profile